Oznámení o konání voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků -

člena Školské rady ZŠ, Praha 8, Burešova 14, pro volební období

od 1. 1. 2015 do 31.12. 2017

 

Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady, který je přílohou usnesení č. Usn RMC 634/2008, Rady Městské části Praha 8, ze dne 1. října 2008

Místo konání voleb: budova ZŠ, Praha 8, Burešova 14

 

Termín voleb: pondělí 24. 11. 2014 od 17:00 do 20:30 (po dobu trvání třídních schůzek)

a

úterý 25. 11. 2014 od 6:30 do 17:00 (po celý den běžného provozu školy)

 

Oprávněný volič: všichni zákonní zástupci nezletilých (mladších 18 let) žáků ZŠ, Praha 8, Burešova 14

 

Vyzvednutí hlasovacích lístků: 24. 11. 2014 v průběhu voleb u učitele, který povede třídní schůzku v příslušné třídě nebo

25. 11. v průběhu voleb ve vrátnici školy;

hlasovat není možné v zastoupení, volič vyzvednutí hlasovacího lístku stvrzuje vlastnoručním podpisem v seznamu oprávněných voličů příslušné třídy

 

Úprava hlasovacího lístku: volič škrtne kandidáty, které nevolí a lístek vhodí do urny umístěné před vrátnicí školy; hlasovací lístek je platný, pokud obsahuje právě jedno nepřeškrtnuté jméno kandidáta

 

Výsledky a platnost voleb: Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují !!

Volby jsou jednokolové, vítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů

 

 

Seznam navržených kandidátů (celkový počet 1): paní Naděžda Matysová

 

 

Přípravný výbor pro volby: Mgr. Hana Vodová

Mgr. Marta Stuchlíková

Mgr. Stanislava Vocelová

 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

 

 

Termín zveřejnění: 24. 10. 2014