Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně zveme Vás i Vašeho budoucího prvňáčka k zápisu  do 1. ročníku naší školy, kde na děti čeká plno pohádkových překvapení.

Zápis proběhne v úterý 4. 2. a ve středu 5. 2. 2014 vždy od 14.00 – 18.00 hod.

 

 

K zápisu je potřeba přinést:

- rodný list dítěte

- platný občanský průkaz zákonných zástupců

- u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)

- všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte

- ověřenou plnou moc k zastupování (souhlas druhého zákonného zástupce) nutné doložit v případě nepřítomnosti některého za zákonných zástupců u zápisu - viz formuláře ke stažení.


Pro školní rok 2014/2015 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2014 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Věk dítěte:

odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů:

odst.(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

odst.(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)


Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou zákonní zástupci zapsat své dítě bez něj. Ve škole se dohodnou na návštěvě školy s dítětem po ukončení nemoci.

V případě, že se v termínu zápisu nemohou zákonní zástupci s dítětem do školy dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 15. února 2014.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na informační nástěnce u vchodu školy a webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

 

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

- požádají písemně nejpozději do 31. 5. 2014

- žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa   (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

- v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupů doloží plnou moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání. 

 

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky.
U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu.

 

Další informace o škole najdete na webových stránkách školy.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

Všechny dokumenty (žádosti, zápisní lístek, plnou moc k zastupování) si můžete vytisknout v sekci „Formuláře ke stažení“ a přinést vyplněné k zápisu.


Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu, pokud zapíšete své dítě
do 1. ročníku, zveme Vás
na schůzku s vedením školy dne 4. 6. 2014
od 17 hod.
, kde Vás seznámíme s organizací příštího školního roku a dalšími informacemi, zodpovíme Vaše případné dotazy.


Těšíme se na spolupráci s Vámi


Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel školy