(DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ K 27. 9. 2013)

 

Po rozpačitém začátku stavby „okořeněném“ opakovaným masivním zatečením vody do školní jídelny i kuchyně začala konečně přibývat vyměněná okna a hnuly se i práce se zateplováním a na střeše jídelny. Od pondělí 30. 9. by již všechny třídy I. stupně s výjimkou jedné měly mít své učebny s vyměněnými okny. Nad plán se podařilo vyměnit i okna na přilehlých chodbách. „Drobné“ nedodělky zde budou odstraňovány již jen výhradně mimo vyučování, bez nutnosti stěhování tříd. Velké stěhování naopak čeká žáky 2. stupně, začínat se bude v nejvyšším patře. Naštěstí jsou zde s předstihem hotové učebny Př, Z, Ch a F, takže i zde by měly  akce „kulový blesk“ probíhat zdárně.

Stavba komplikuje situaci školní družině, z bezpečnostních důvodů není možné využívat prostory v bezprostřední blízkosti budovy školy, pokud to počasí umožní, využívá ŠD hřiště i mimo areál školy.

Pro úplnost – zhotovitel Bau plus a.s. má dva závazné termíny:

  • do 22. 10. 2013 mají být dokončeny výměny oken a venkovních dveří ve všech učebnách a kabinetech (s výjimkou tělocvičen)
  • do 22. 12. 2013 má být hotovo vše.

Ze strany zejména rodičovské veřejnosti se ozývá kritika  směrem k vedení školy a ke zřizovateli – MČ Praha, oslovována jsou různá média. Výtky jsou zejména vůči pozdnímu začátku stavby, vůči nekvalitní práci a špatné pracovní morálce zaměstnanců zhotovitele stavby, vůči podmínkám pro výuku žáků. Kritici kromě zhotovitelské firmy obvykle za viníky označují ředitele školy, úředníky a volené představitele MČ, případně firmu vykonávající stavební dozor. Byť převažuje kritika přehnaná, často velmi emotivní a neobjektivní, je třeba ocenit, že základní motivací většiny těchto kritiků je snaha pomoci škole, aby se její situace zlepšila. Vážím si toho a v tomto smyslu mě taková – byť i mnohdy nespravedlivá kritika –paradoxně i těší.

Ne všichni znají všechny důležité skutečnosti:

Zřizovatel školy – MČ Praha 8 díky své aktivitě získal prostředky z EU na realizaci stavby, kterou škola už dlouho velmi nutně potřebovala (opakovaně zatékalo do učeben, kabinetů a tělocvičen, v některých prostorách školy se v zimě nedařilo dosáhnout ani minimální potřebné teploty atd.). Úplné znění smlouvy mezi MČ a zhotovitelem stavby viz https://zakazky.praha8.cz/file/AU46O5BxgUgDa1pbxsh2PKlNmAtw==/Smlouva_o_dilo.pdf,

rekapitulace, jak byl zhotovitel vybírán a jaká je nyní situace z pohledu zřizovatele viz

http://www.praha8.cz/Informace-o-snizeni-energeticke-narocnosti-na-budovach-ZS-Buresova-ZS-Libcicka-a-ZS-Ustavni.html . Lze se zde dočíst i jaké pokuty hrozí zhotoviteli stavby při nedodržení termínu apod.

Z pohledu ředitele školy musím potvrdit, že zřizovatel věnuje rekonstrukci v naší škole mimořádnou pozornost od samého počátku (přípravné práce, koordinační porady atd.). Akce je v gesci Odboru evropských fondů a dotační politiky, osobně se jí věnuje jeho vedoucí a dále dohlíží i pracovníci Oddělení technického zabezpečení.  Dohledu nad stavbou a součinnost poskytuje průběžně i správce budovy školy Servisní středisko pro správu majetku MČ (po změně zřiz. listiny od 1 .1. 2012 škola sama svoji budovu nespravuje) – opět osobně paní vedoucí a přidělený technik SeS. Také za Odbor školství dohlíží na stavbu osobně p. vedoucí. Na stavbu dohlíží též koordinátor BOZP. Důležitost, jakou MČ akci přikládá, dosvědčuje i pravidelná osobní účast na kontrolních dnech ze strany příslušných radních, dle potřeby někdy i p. místostarosty. Výslovně stavební dozor provádí externí fa MZK inženýring s.r.o.

Za školu – uživatele díla – dohlíží na stavbu vedení školy a školník, v jídelně ved. Šj; podněty přijímáme i od veřejnosti – od vás rodičů (za ty kvalifikované jsme vděční a stavbě či stavebnímu dozoru je předáváme). Zodpovědnost vedení školy je však zejména v poskytování součinnosti zhotoviteli, zajištění bezpečnosti žáků, zaměstnanců a majetku školy a pohlídání, aby se výuka mohla řádně průběžně uskutečňovat v přijatelných podmínkách. Přestože již pro některé třídy nastaly mimořádné situace (a do konce stavebních prací pravděpodobně ještě nastanou), kdy došlo ke krátkodobému narušení výuky např. nadměrným hlukem, prohlašuji, že i za takto ztížených podmínek ve škole probíhá řádná výuka, učitelé i učitelky řádně učí a vaše děti také naučí vše, co je naučit mají. Důrazně odmítám kritiku typu „proces výuky je v troskách“, „děti ve škole trpí“ apod. Autoři obvykle vychází z informací z doslechu, v lepším případě z osobní drobné negativní zkušenosti – jednotlivosti, kterou bez jakéhokoliv opodstatnění zveličí a začnou o ní tvrdit, že je v celé škole a trvá stále. Pravděpodobně si při tom ani neuvědomují, že tím jejich tvrzení získávají charakter pomluvy, že šířením těchto nepravd resp. polopravd znevažují práci a poškozují pověst vedení školy, učitelek svých dětí, resp. celé školy.

Nejvíce oprávněných výhrad zatím bylo dle mých poznatků vůči kvalitě práce, špatné pracovní morálce některých pracovníků zhotovitele (či jeho subdodavatelů) a vůči nepřipravenosti stavby z jeho strany. Musím k tomu však dodat, že s časem – i díky důslednému tlaku výše jmenovaných dohlížitelů – se situace zlepšuje (od zhotovitele nejsou přebírány nekvalitně provedené práce, je průběžně upozorňován na chyby – pokud se jich jeho pracovníci dopouští, je vynucováno dodržování režimu školy atd.), viz i 1. odst. tohoto textu. Přejme si, aby tento trend pokračoval.

 

Na závěr si dovolím využít citaci, kterou vídáme u některých silnic:

 

„Omlouváme se, musíme to opravit“

 

 

Ivo Mlejnecký, řed. školy

Еще раз благодарю вас за заботу.

Головы студентов сладко кружились не то от собственных школярских успехов, не то от " " выпитого вина.

Мак, конечно, должен был узнать этого человека ведь Мак несколько дней шпионил за ним, прежде чем сообщник Мака, латыш, ударил его дубиной по голове в темном краковском переулке.

Не такое это место, где мне хотелось бы слушать, как воют души во тьме!

Для Томаса Гардена эти сложнейшие реалии были его жизнью.

Когда принц проснулся, обнаружилось, что он лежит на большой залитой солнцем поляне, а через "улицкая скачать зеленый шатер" поляну видна вершина огромной горы, целого Монблана фантазии, сказочного исполина из разноцветного стекла.