Aktualizováno - 25. 2. 2018

Informace k zápisu do 1. tříd ve školním roce 2017/18

Zápisní lístek - 2 strany

Žádost o přijetí do 1. ročníku - 2 strany

Žádost o odklad školní docházky - 3 strany

Plná moc k zastupování

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

Spádové ulice ZŠ Burešova

Co mohou rodiče před nástupem dítěte do školy

Desatero pro rodiče

4. a 5. dubna 2018 – to jsou přesně ta data, na která čekají předškoláci a jejich rodiče, kteří se rozhodli pro naši školu. Mohou přijít v těchto dnech od 14.00 do 18.00 hodin k zápisu do 1. tříd. A co přesně je čeká?

Máme u nás již čtrnáctiletou tradici pohádkových zápisů do 1. tříd. Na děti tu čeká jedno pohádkové překvapení za druhým. Nebude žádné zkoušení od cizích paní učitelek. Ty se totiž jen dívají, jak si malí budoucí školáci povídají tu s hloupým Honzou, tu s princeznou a třeba i s Machem a Šebestovou. Proč by těmto pohádkovým kamarádům samy děti také nepředvedly to, co už umí. Rodiče tak uvidí, jak jejich ratolesti s klidem plní úkoly, které jim zadávají žáci 5. ročníku v pohádkových převlecích. Máme zkušenost, že děti i s rodiči od nás odcházejí s úsměvem a natěšením do 1. třídy.


A co vám do té 1. třídy můžeme nabídnout? Stejně jako u zápisu, snažíme se našim dětem bezstresové prostředí školy zachovat i nadále.
Na 1. stupni nabízíme slovní hodnocení. Toto hodnocení rodičům i dětem smysluplně vypoví vše o školním snažení a výsledcích, naznačuje způsoby zlepšení a případné nedostatky, na kterých může dítě dále pracovat.


Rodičům ale také nabízíme možnost vybrat si pro své dítě hodnocení tradiční – známkami. Jde pouze o naukové předměty (tj. M, ČJ, Prv, Aj, Inf), výchovné předměty hodnotíme slovně na celém 1. stupni.


Několik let se u nás již hned od 1. třídy vyučuje také anglický jazyk, pro zájemce zprostředkováváme po vyučování kurzy s rodilým mluvčím.
Na druhém stupni se žáci od 7. roč. učí 2. cizímu jazyku (nabízíme německý, francouzský nebo španělský  jazyk).


Při veškerém vyučování se snažíme upřednostňovat činnostní učení. Děti si vše zkouší, tzv. „osahávají“. Zařazujeme do vyučování různé formy vyučování – např. práci ve skupinách, pokusy, dramatizaci, úkoly vedoucí k řešení různých problémů, tématické či projektové vyučování, snažíme se u dětí rozvíjet logické myšlení.


Velký důraz klademe také na osobnostní a sociální výchovu, kterou máme v rozvrhu zařazenou také již od 1. třídy jako samostatný předmět. Zde mimo jiné vytváříme různé modelové životní situace a připravujeme děti na jejich řešení v běžném životě. Většinou se nám daří i touto cestou utvářet ve třídách zdravé a otevřené prostředí, kde si můžeme navzájem sdělovat své „radosti i starosti“.


Vše, o co se v naší škole snažíme, děláme pro děti. Chceme, aby si děti školu oblíbily a naučily se ji brát jako příjemnou součást svého života.


ZŠ Burešova se opravdu těší na nové prvňáčky.