Informace o kamerovém systému

provozovaném

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

IČO: 60 43 33 45

se sídlem: Praha 8, Burešova 14/1130

(dále jen „Správce“)

1. Účelem provozování kamerového systému a účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku Správce, zaměstnanců, žáků a dalších osob, ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností, kontrola únikových tras a ochrana zdraví zaměstnanců a žáků.

2. Kamerový systém Správce zpracovává popisné osobní údaje.

3. Kamerový systém Správce zpracovává obrazový záznam bez zvuku.

4. Kamerový systém je instalován v areálu a prostorách Správce na adrese Praha 8, Burešova 14/1130.

5. Osobní údaje získané kamerovým systémem jsou zpracovávány Správcem na adrese Praha 8, Burešova 14/1130.

6. Osobní údaje získané kamerovým systémem je možné poskytnout jako příjemci výhradně Policii České republiky nebo jiným orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, případně správním orgánům pro účely přestupkového řízení nebo řízení o jiném správního deliktu.

7. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor

8. V rámci kamerového systému provozuje Správce celkem

  • a. 1 venkovní kameru umístěnou na sloupu jižně od závor u vjezdu do areálu školy
  • b. 0 vnitřních kamer.

Situační plánek umístění kamery a monitorovaných prostor (= prostor u závor u vjezdu do areálu):

 


9. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 7 dnů. K vymazání záznamu dochází přepisem ve smyčce.

10. Prostory snímané kamerovým systémem jsou viditelně označeny upozorněním o této skutečnosti.

11. Režim fungování kamerového systému je nepřetržitý nebo na základě detekce pohybu.

12. Každý subjekt údajů má v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů zejména následující práva:

· právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;

· právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování osobních údajů;

· právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

· právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci;

· právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů;

· právo na omezení zpracování osobních údajů;

· právo na vymazání osobních údajů;

· právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

13. Správce upozorňuje, že subjektu údajů nebudou poskytnuty osobní údaje/záznamy zasahující do práv jiných osob. V případě zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí může Správce požadovat náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí informace nebo takový požadavek odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí kontaktujte prosím ředitele školy, Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 286 880 727, příp. pověřence pro ochranu osobních údajů, Městská část Praha 8, zastupuje JUDr. Eva Janečková, referent Odboru právních služeb / Oddělení evidenčně-analytické a svobod. přístupu k informacím, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 805 653

25. 5. 2018

Základní škola, Praha 8, Burešova 14