Oznámení o konání voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků - člena Školské rady ZŠ, Praha 8, Burešova 14, pro volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady, který je přílohou usnesení č. Usn RMC 634/2008, Rady Městské části Praha 8, ze dne 1. října 2008, ve znění Přílohy usnesení č. Usn RMC 408/2009, Rady Městské části Praha 8, ze dne 20. května 2009.

Místo konání voleb: budova ZŠ, Praha 8, Burešova 14, učebna B104 a vrátnice školy

Termíny voleb: čtvrtek 23. 11. 2017 v 16:30 – 19:00 (v učebně B104, tj. ve 3. C, v době konání školního Jarmarku)

od 24. 11. do 8. 12. 2017 v 6:30 - 17:00 (ve školní podatelně – vrátnici, vždy v pracovních dnech)

Oprávněný volič: Všichni zákonní zástupci nezletilých (mladších 18 let) žáků ZŠ, Praha 8, Burešova 14

Vyzvednutí hlasovacích lístků: Volební lístek bude předán každému voliči v místě voleb; volič musí prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, pas, ...); volič vyzvednutí hlasovacího lístku stvrzuje vlastnoručním podpisem v seznamu oprávněných voličů příslušné třídy, hlasovat není možné v zastoupení

Úprava hlasovacího lístku: Volič škrtne kandidáty, které nevolí a lístek vhodí do urny umístěné v místě voleb; hlasovací lístek je platný, pokud obsahuje právě jedno nepřeškrtnuté jméno kandidáta

Výsledky a platnost voleb: Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují !!

Volby jsou jednokolové, vítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů

Seznam kandidátů (celkový počet 3, řazeno abecedně):

Bc. Friedrichová Eliška, (syn v 1. C) studuje VŠ obor Veřejná správa,  program Právní specializace, nyní pracuje jako aprobant na České správě sociálního zabezpečení

Ing. Jerman David, (dcera v 1. B), absolvent fakulty elektrotechnické na ČVUT, nyní produktový manažer zahraničního výrobce stomatologické techniky

Mgr. Krček Jan, (dcera v 2. B, syn v 1. D) absolvent SPŠ elektrotechnické - obor Sdělovací a telekomunikační technika, absolvent magisterského studia na PA – obor Bezpečnostně právní studia; nyní státní zaměstnanec (kriminalista) – jeho oborem jsou informační a telekomunikační systémy; soukromě se věnuje problematice občanských sdružení (dnes zapsaných spolků)

Přípravný výbor pro volby: Mgr. Marta Stuchlíková, Mgr. Stanislava Vocelová, Mgr. Hana Vodová

Ředitel školy: Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

Termín zveřejnění: 21. 11. 2017