Vážení zákonní zástupci žáků školy,

přestože jste možná někteří volbami unaveni, musím Vám sdělit, že máme před sebou ještě letos další – školní. K 31. 12. 2017 totiž skončí mandát současných členů Školské rady při ZŠ Burešova zastupujících pedagogy a zastupujících zákonné zástupce žáků. Informace o její dosavadní činnosti najdete vpravo dole na www stránkách naší školy.
Současné složení Rady je:
Paní Naděžda Matysová – zástupce zákonných zástupců žáků školy, předsedkyně Školské rady
Ing. Lenka Majerová - zástupce zřizovatele
Mgr. Ivana Kuncová - zástupce pedagogických pracovníků

Dle školského zákona a platného volebního řádu schváleného Radou MČ Praha 8 zajišťuje volby do Školské rady ředitel školy, který také jmenuje přípravný výbor pro tuto volbu. Přípravný výbor je jmenován ve složení: Mgr. Hana Vodová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Mgr. Marta Stuchlíková ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Mgr. Stanislava Vocelová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Volby s tajným hlasováním se budou konat ve dnech 23. 11. 2017 (v čase konání školního Jarmarku) až 8. 12. 2017 (v době provozu školní podatelny – vrátnice, aby každý, kdo volit chce a nebude moci 23. 11., měl dostatek času pro náhradní termín).
Před zahájením voleb bude na WWW školy a u vchodu do školy zveřejněno příslušné oznámení, které potvrdí datum, místo konání voleb, seznam kandidátů a organizační pokyny k provedení volby.

S ohledem na stanovené lhůty je třeba v následujícím týdnu sestavit kandidátní listinu. Dovoluji si vás proto tímto vyzvat k zasílání jmen kandidátů – zástupců zákonných zástupců žáků, a to tak, aby je škola obdržela nejpozději do 20. 11. 2017. Jména navrhovaných kandidátů je možné doručit škole písemně (pro zařazení na kandidátní listinu musí být u návrhu kandidáta i jméno a podpis navrhovatele – zákonného zástupce žáka) nebo do datové schránky školy p7u44dt nebo mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo do mailu libovolné členky přípravného výboru (pro zařazení na kandidátní listinu musí být návrh odeslán z mailu, který zákonný zástupce žáka udal škole pro komunikaci s ním).

 

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů) poskytne ředitel školy Školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

8. 11. 2017

Ivo Mlejnecký

ředitel školy